Regulamin Gabinetu

REGULAMIN GABINETU PSYCHOLOGICZNO – COACHINGOWEGO
RZESZOWSKI PSYCHOLOG

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych w ramach działalności Gabinetu psychologiczno – coachingowego RZESZOWSKI PSYCHOLOG oraz warunki ich świadczenia.
 2. Gabinet RZESZOWSKI PSYCHOLOG realizuje usługi specjalistyczne z zakresu: konsultacji psychologicznych, diagnozy psychologicznej, konsultacji coachingowych, warsztatów grupowych oraz coachingu zespołowego.
 3. Usługi świadczone są drogą tradycyjną – w gabinecie stacjonarnym oraz drogą elektroniczną –w formie offline oraz online.
 4. Podmiotem prowadzącym Gabinet psychologiczno – coachingowy jest Małgorzata Strzyż-Beściak RZESZOWKSI PSYCHOLOG, z siedzibą w Rzeszowie.
 5. Usługi świadczone są przez dyplomowanego psychologa oraz certyfikowanego coach mgr Małgorzatę Strzyż- Beściak.
 6. Usługi realizowane są na zlecenie Klienta w przypadku osób pełnoletnich lub na zlecenie rodzica/ prawnego opiekuna Klienta w przypadku osób nieletnich.
 7. Specjalista biorąc pod uwagę aktualny stan psychiczny Klienta może podjąć decyzję o rekomendacji odbycia przez niego konsultacji lekarskiej. Może również odmówić realizacji usługi, jeżeli uzna, że konsultacja nie jest odpowiednia wobec zgłaszanego problemu.

II. Klienci

 1. Umówienie się Klienta na wizytę jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności, które są dostępne na stronie internetowej www.rzeszowskipsycholog.pl oraz w gabinecie stacjonarnym.
 2. Z usług psychologicznych oraz coachingowych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Możliwość korzystania z usług psychologicznych oraz coachingowych przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych (np. dzieci i młodzież) uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów. W przypadku osób, które ukończyły 16 rok życia obowiązuje „podwójna zgoda”.
 4. Klient ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii. Zachowanie tajemnicy zawodowej przez psychologa jest podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z klientem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Psycholog zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 5. Psycholog/ coach zapewnia również prawo do poufności dzieciom oraz młodzieży. Nie ma obowiązku informowania opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko/ młodzież, chyba, że uzyskana informacja zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka/ młodzieży.
 6. Psycholog/ coach ma obowiązek na bieżąco informować klienta lub rodzica/opiekuna dziecka o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach zgodnie z założeniami świadczonej usługi.
 7. Rodzic lub opiekun niepełnoletniego Klienta zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania go z gabinetu psychologicznego. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poza gabinetem psychologiczno – coachingowym (w poczekalni, na terenie budynku) odpowiadają rodzice lub opiekunowie niepełnoletniego Klienta.
 8. Klient opiekun zobowiązany jest do podania zgodnych z prawdą informacji, które są niezbędne do udzielenia adekwatnej usługi.

III. Bezpieczeństwo epidemiologiczne

 1. Z bezpośredniej formy kontaktu (wizyta w gabinecie stacjonarnym) mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji, nie podlegają kwarantannie i nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID – 19 w ciągu ostatnich 14 dni.
 2. Wizyty są umawiane na konkretną godzinę. W związku z powyższym, w miarę możliwości, proszę przychodzić bezpośrednio przed umówioną godziną.
 3. Na terenie gabinetu oraz poczekalni mogą przebywać jedynie umówione osoby, które mają zakryte usta i nos.
 4. W poczekalni udostępniony jest płyn do dezynfekcji rąk do użytku Klientów.
 5. Każdorazowo – po zakończonej sesji – pomieszczenia będą dezynfekowane i wietrzone zgodnie z procedurą bezpieczeństwa.

IV. Wizyty

 1. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania, odbywają się wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 2. Rejestracja Klienta odbywa się poprzez: kontakt telefoniczny, wiadomość e-mail, formularz kontaktowy na stronie www.rzeszowksipsycholog.pl lub rezerwację poprzez interaktywny kalendarz w systemie ZnanyLekarz.
 3. Czas trwania poszczególnych usług oraz cennik usług dostępne są stronie internetowej www.rzeszowskipsycholog.pl w zakładkach: Oferta oraz Cennik.
 4. W przypadku spóźnienia się Klienta, czas wizyty nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana.
 5. Klient ma obowiązek odwołania wizyty, na której nie może się pojawić. Odwołana wizyta z 24h wyprzedzeniem nie podlega opłacie. Wizyta odwołana w terminie krótszym niż 24h lub nieodwołana, traktowana jest jako wizyta odbyta, podlegająca opłacie zgodnie z Cennikiem. Również psycholog/ coach zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu.
 6. Usługi psychologiczne oraz coachingowe są usługami odpłatnymi. Płatności regulowane są przed wizytą w gabinecie stacjonarnym lub spotkaniem online. Opłaty można dokonać wykonując przelew na konto bankowe Gabinetu (wymagane jest zaksięgowanie płatności na dzień przed wizytą) lub gotówką w Gabinecie w dniu spotkania.
 7. Po umówieniu wizyty do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie spotkania.

V. Postanowienia końcowe

 1. Klient zgłaszający się na wizytę w gabinecie psychologiczno – coachingowym jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem świadczenia usług psychologicznych oraz coachingowych, jak również z Polityką Prywatności zawierającą Klauzulę o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Świadczenie usług psychologicznych oraz coachingowych implikuje przetwarzanie danych wrażliwych Klienta, dlatego wymagana jest pisemna zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Gabinecie znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. Gabinet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, jak również wprowadzania modyfikacji cen za świadczone usługi psychologiczne oraz coachingowe, o czym Klienci będą powiadomieni poprzez udostępnienie stosownej informacji w gabinecie psychologiczno – coachingowym lub na stronie internetowej www.rzeszowskipsycholog.pl

NIEOBECNOŚĆ

Szanowni Państwo,
ze względu na urlop macierzyński 2022/2023:

 • konsultacje stacjonarne
  będą kontynuowane
  do końca kwietnia 2022
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt)
 • konsultacje online
  będą kontynuowane
  do końca czerwca 2022 
  (aktualnie brak wolnych
  terminów wizyt na maj
  i czerwiec)